Sürgős? Hívjon bizalommal
+36 20 568 0026

2. Számú Ügyvédi Iroda

Jogi képviselet országosan,
Székesfehérvár szívéből

Fő profilom

Az alábbi fő szakterületeken tudok segítségére lenni konzultációnkat követő eseti tanácsadás keretében, vagy megbízási szerződés alapján képviseletének ellátásával, okiratszerkesztéssel.

Családjogi ügyek

Családjogi ügyek

Házasság felbontásaHázassági, élettársi vagyonjogi ügyekSzülői felügyeleti jog rendezéseKapcsolattartás szabályozásaGyermektartásdíj kérdéskörei
Polgári jog

Polgári jog

BirtokvédelemKözös tulajdon megszüntetéseKártérítés (sérelemdíj) iránti perekSzerződésekből fakadó jogvitákHibás teljesítésTartozás megfizetéseÖröklési jog
Ingatlanjog

Ingatlanjog

AdásvételAjándékozásTartási, öröklési szerződésHaszonélvezeti jog alapítása, törléseTermőföldek adásvétele, ajándékozása

Rólam

Dr. Biró Andrea ügyvéd vagyok. Tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem. 2011. év márciusától ügyvédként dolgozom, kezdetektől fogva a Székesfehérvári 2. sz. Ügyvédi Iroda tagjaként.

Fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést, ezért rendszeres résztvevője vagyok különböző konferenciáknak, és hivatásomnak tekintem, hogy szakértelmemmel és évtizedes tapasztalatommal segítsem mindazokat, akik hozzám fordulnak és megtisztelnek bizalmukkal.

dr. Bíró Andrea

Konzultáció

Személyes ügyfélfogadás vagy akár online úton történő konzultáció előzetes telefonos bejelentkezést követően történik.

Első konzultáció

A konzultáció során lehetőség van arra, hogy az ügyet részletesen átbeszéljük, de amennyiben a felmerülő jogi probléma elemzése, és/vagy a kapcsolódó okiratok áttanulmányozása igényli, szükség szerint újabb időpontban állok rendelkezésére.

További alkalmak

A következő előre egyeztetett időpontban történik az irányadó jogszabályok ügyfél számára is érthető elmagyarázása, és a megoldási javaslatok felvázolása, ügyféllel történő egyeztetése.

Célom a hosszú távú ügyfélkapcsolatok kiépítése, a jogi kérdések gyakorlatias, és érthető megválaszolása, és azok hatékony megoldása magas szakmai színvonalon.

Névjegykártyák

Szolgáltatások

Családjog

Válóper, válás

A házasságot bármelyik házastárs kérelmére a bíróság felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.

Alapvetően kétféle módon képzelhető el az eljárás:

 1. Egyező akaratnyilvánítás mellett (ún. közös megegyezésen alapuló válás), mely esetben a házasság megromlásához vezető okok feltárására nem kerül sor. A házasság felbontására ilyen módon akkor van lehetőség, ha a házastársak a közös kiskorú gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint a házastársi tartás kérdésében megegyeztek, és perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyta.
 2. A másik az ún. tényállásos bontás, amikoris a házasfeleknek nem sikerül megállapodnia a fent körülírt kérdésekben vagy azok közül mindegyikben, ezért a bíróság elé kell tárni a házasság megromlásának okát, amelyet a másik fél vitatása esetén bizonyítani is szükséges.

A házasság felbontása iránti pert, azaz a válópert a házastársnak személyesen kell megindítania, de természetesen ügyvéd képviselheti az eljárás során. A válóper bírósági illetéke 30.000.-Ft, melyet a pert megindító félnek, azaz a felperesnek kell megfizetnie. Válás esetén a keresetlevélhez csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, illetve a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát.

Válás, valóper esetén ügyvédként komplex szolgáltatást nyújtok, legyen szó jogi tanácsadásról, vagy perbeni képviseletről, mely utóbbi esetben megírom, benyújtom a keresetlevelet, elkészítem a szükséges megállapodást, képviselem Ügyfelemet a peren kívüli egyeztetés, illetve a peres eljárás során. Amennyiben közös megegyezéssel szeretnének és tudnak válni a felek, úgy lehetőség van irodánkban arra is, hogy mindkét fél együttes jelenlétében beszéljük át a szabályozandó kérdéseket, és közösen, párbeszéd alapján alakítsuk ki a mindenki számára elfogadható szerződéses feltételeket.

A házasság felbontásához kapcsolódó járulékos kérdések:

 1. Szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése
 2. Kapcsolattartás szabályozása
 3. Gyermektartásdíj szabályozása (felemelése, leszállítása)
 4. Lakáshasználat
 5. Házastársi tartás

Vagyonmegosztás

Általános tévhit, hogy a váláshoz vagyoni kérdésekben is meg kell állapodni. A házassági vagyonjogi per 2018. január 1. napjától elkülönül a válópertől.

Személyes meggyőződésem, hogy a házastársi (vagy élettársi) vagyonközösség megosztását célszerű peren kívül, szerződéssel rendezni, de amennyiben erre egyik vagy másik fél elzárkózó magatartása miatt, vagy bármely más egyéb okból mégsem kerülhet sor, úgy a vagyonközösség megosztása külön peres eljárás tárgya. Ennek illetékvonzata már lényegesen magasabb, mint a fent említett bontóperi illeték, ugyanis az a pertárgyérték - vagyis főszabály szerint az egy főre jutó vagyon értékének - a 6%-a.

Házassági vagyonjogi szerződés

Magyarországon továbbra sem túlzottan elterjedt szerződéstípus, sőt a legtöbbször inkább kényes, kerülendő téma a házasulók/házastársak között. Pedig nagyon is fontos, mert számtalan esetleges vagyonjogi vitát megelőzhetünk vele, ha válásra kerül sor.

A házassági szerződés kizárólag akkor lesz érvényes, ha azt közjegyzői okiratba foglalták vagy az iratot ügyvéd ellenjegyezte. A szerződő felek és két tanú aláírásával ellátott dokumentum házassági szerződésként érvénytelen! Harmadik személlyel (pl. hitelező bankkal) szemben akkor hatályos a házassági szerződés, azaz akkor lehet eredményesen hivatkozni a szerződésben foglaltakra, ha azt a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartásába bevezették, vagy ha a házastársak bizonyítják, hogy a harmadik személy tudott vagy tudnia kellett a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról.

Hagyaték

Öröklés előtt felmerülő kérdések

Amennyiben végrendelkezni szeretne, vagy más egyéb okiratra - pl. öröklési szerződésre - lenne szüksége, forduljon hozzám bizalommal! Élettársi kapcsolatban élők esetén fontosnak tartom, és kifejezetten javaslom végrendelet készítését, ugyanis az élettársak egymás után nem örökölnek a jelenleg hatályos törvényes öröklés szabályai szerint.

Lehetőség van a végintézkedés központi nyilvántartásba történő letétbe helyezésére, valamint a letétbe helyezés tényének a végrendeletek országos nyilvántartásába (VONY) való bejegyzésére. A hagyatéki eljárás során eljáró közjegyzőnek törvényi kötelezettsége ellenőrizni a végrendeletek országos nyilvántartásában, hogy abban az örökhagyó végintézkedése szerepel-e, így a fentiekkel biztosítható leginkább, hogy a végrendelkező bármikor bekövetkező halála esetén a végintézkedést a közjegyző fellelje, és így végakarata érvényesülni tudjon. A letétbe helyezés, valamint a VONY-ba történő bejegyzés költsége egyszeri 10.000.- Ft.

Örökléskor felmerülő kérdések

Egy hozzátartozó halála után a gyász közepette sokszor a jogi eljárás (hagyatéki eljárás) még nagyobb lelki terhet ró az örökösökre. Főleg, ha közöttük vita alakul ki egy esetleges végrendelet érvényessége, az öröklés rendje, vagy a hagyatéki tárgyait illetően. Elképzelhető továbbá, hogy érdemes visszautasítani az örökséget, vagy éppen fordítva, valamilyen igényt (ún. hagyatéki hitelezői igényt, vagy kötelesrész iránti igényt) kell előterjeszteni az eljárásban. Megbízás esetén teljeskörű képviseletet látok el a közjegyző előtti hagyatéki eljárásban, hagyatéki perben bíróság előtt, de elsődlegesen mindig a peren kívüli megállapodás elérését tűzzük ki célul.

Végrendelet vagy kitagadás megtámadását szintén vállalom perben.

Kártérítés

Kötelmi jogi perek, kártérítési, személyiségi jogsérelemmel összefüggő ügyek

A polgári jog területének legátfogóbb része a szerződésekből, úgynevezett kötelmekből eredő jogvita. Ide tartozik például egy kölcsöntartozás visszafizetése iránti igény, vagy egy adásvételi szerződésből fakadó szavatossági, jótállási igény, de a különféle további szerződésszegő magatartások orvoslása is.

A legtöbb esetben ezen jogvitákat is törekszünk elsősorban peren kívül megoldani, az ügy gyors, és költségkímélőbb lezárása érdekében, ezért általában ügyvédi felszólító levél előzi meg a perindítást. Amennyiben azonban ez nem vezet eredményre, úgy mind felperesi, mind alperesi oldalon ellátom az ügyfél perbeni képviseletét, tehát akkor is, ha keresetet szeretne benyújtani, de akkor is, ha őt perelték be, és védekezni kíván.

Ezeken kívül gyakori pertípus a kártérítés iránti per, és egyre elterjedtebbek itthon is a sérelemdíj (régi nevén nem vagyoni kártérítés) iránti perek is. A kártérítési jognak két szereplője van: a károsult és a károkozó. A károkozó kötelezettsége a reparáció, azaz a teljes kár megtérítése. A sérelemdíj (korábbi nevén nem vagyoni kártérítés) az ember személyét, személyiségi jogait, pl. kiemelten életét, testi épségét, egészségét ért hátrány kiküszöbölésére létrehozott jogintézmény. Sérelemdíjra tehát akkor tarthat igényt valaki, ha valamely személyiségi joga sérül.

Ez esetben is a peren kívüli egyezség preferálásával igyekszem támogatni a békés vitarendezést a költségkímélés érdekében, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy bíróság előtti peres eljárásban látom el az ügyfelek jogi képviseletét.

Munkajog

Munkajogi ügyek

A munka világa az egyik legfontosabb szegmense életünknek és így a jogrendszernek is. Irodánk ebben a körben felmerülő esetleges problémákkal kapcsolatban mind tanácsadást, mind egy esetleges munkaügyi perben jogi képviselet ellátását is vállalja, leggyakrabban

 • munkaviszony jogellenes megszüntetése iránti perben, vagy
 • munkáltatói vagy munkavállalói károkozásból eredő perben.

Közigazgatás

Közigazgatási jogi ügyek

Irodánk vállal képviseletet kisajátítási határozat és más egyéb közigazgatási határozat (pl. egyes építésügyi kérdéseket érintő ügyek, vagy lakástámogatással kapcsolatos ügyek) felülvizsgálata iránti perekben. Ezen ügyek közös jellemzője, hogy a közigazgatási szerv döntése a közléssel véglegessé válik, és fellebbezésnek vele szemben nincs helye, azonban az ügyfél közigazgatási pert indíthat.

Ingatlan

Ingatlan ügyek

 • Közös tulajdon megszüntetése
 • Elbirtoklás
 • Adásvételi, ajándékozási szerződés megszerkesztése
 • Tartási szerződés
 • Termőföld jogügyletek

Cég

Cégalapítás

A kft. alapítás a leggyakrabban kért forma, hiszen a betéti és közkereseti társaság felelősségi szabályaival ellentétben itt a tagok korlátolt felelősségével alapítható társaság.

Változásbejegyzés

Működő gazdasági társaságok esetében számos oka - pl.: a székhely, az ügyvezető személyének - lehet annak, hogy szükséges a létesítő okiratot módosítani, és változásbejegyzési eljárást kezdeményezni a cégbíróság előtt.

Aláírás-minta

Az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, illetve a közjegyzői aláírási címpéldány egyenértékű, mindkét dokumentum annak igazolására szolgál, hogy a cég képviselője milyen módon jogosult aláírni a cég nevében. Az aláírás-mintát a céget képviselő személyek sokszor használják, ugyanis bármely hatóság, pénzintézet, vagy más szervezet elkérheti a hiteles cégaláírás igazolására.

Ügyvéd aláírás-mintát csak a cég bejegyzési, illetve változásbejegyzési eljárása során készíthet. A közjegyző ezzel ellentétben bármikor készíthet aláírási címpéldányt, amely ugyanúgy a hiteles cégaláírás igazolására használható.

Online szerződéskötés

Online szerződéskötés

Távazonosítás és távellenjegyzés során az ügyfél az ügyvéd előtt való személyes megjelenés nélkül, elektronikus hírközlő eszközön keresztül írja alá az okiratot, az ügyvéd a kötelezően rögzítendő online hívás közben ellenőrzi az aláíró személyazonosságát, okmányait és az aláírás valódiságát. A távazonosításra és távelőttemezésre a Magyar Ügyvédi Kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő elektronikus hírközlési eszköz útján kerül sor.

Irodánk távazonosításra és távelőttemezésre a Skype szoftvert alkalmazza.

Az alkalmazásba való belépési/bejelentkezési lehetőséghez irodánk az ügyfél e-mail címére egy „link”-t küld, mely megnyitása az előre megbeszélt, leegyeztetett időpontban lehetséges. A bejelentkezést követően a távazonosítást végző ügyvéd és az azonosított személy között videó kapcsolat jön létre, melyet az ügyvéd köteles rögzíteni és a törvényben meghatározott ideig (10 évig) megőrizni.

Iroda

Gyakori kérdések

Számíthat rám

Bízom benne, hogy honlapom megtekintését követően bizalmat szavaz nekem, és Önt is ügyfeleim között köszönthetem majd, és hozzájárulhatok esetleges jogvitájának hatékony lezárásához.

Kapcsolatba lépek

Kapcsolat

Cím

8000 Székesfehérvár, Várkörút 25-27.

“A” lépcsőház II. emelet A26

Kaputelefon: A26

Központi telefonszám

+36 22 325 738

Mobil telefonszám

+36 20 568 0026

Térkép az irodához
Megközelítés

Az ügyvédi iroda modern, fiatalos környezetben a Belváros Resort Társasház épületében található az A lépcsőház II. emeletén.

A társasházba kaputelefon segítségével tud bejutni, a kaputelefonon az A26 -ot kell kiválasztani.

Parkolásra legközelebb az út túloldalán, a Belváros Parkolóházban van lehetőség.